Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam 2020