HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Giải đáp công văn 765
Công văn 765 :điều1 :...các tổ chức ,cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chưng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên nghành đối với các sản phẩm ,hàng hoá tại phụ lục kèm theo quyết định này để thông quan hàng hoá .Vậy cho hỏi :Các sản phẩm ,hàng hoá tại phụ lục kèm theo QĐ 765 có phải thực hiện đăng ký kiểm tra chuyên nghành trước thông quan hang hoá không
Người gửi: Huy khôi;
CÂU TRẢ LỜI

Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 765/QĐ-BCT) quy định “Công bố danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”.

Theo đó, các sản phẩm dệt may (kèm theo mã HS) tại Phụ lục của Quyết định số 765/QĐ-BCT đã được cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Do đó, các sản phẩm, hàng hoá dệt may tại phụ lục kèm theo Quyết định số 765/QĐ-BCT không phải thực hiện đăng ký kiểm tra trước thông quan hàng hoá.