HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
sản phẩm có thuộc sự điều chỉnh của thông tư 21 không!
Công ty chúng tôi đang kinh doanh mặc hàng "Túi đựng ca cách nhiệt" bằng vải các loại là sản phẩm sản xuất trong nước. Theo phân mã HS thì thuộc mã 4202. Xin Quý cơ quan trả lời giúp: + Việc phân mã HS cho sản phẩm là 4202 là đúng hay không? + Sản phẩm trên của chúng tôi có bắt buôc công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường hay không? + Sản phẩm trên của chúng tôi có thuộc các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của thông tư 21 không? và Chúng tôi hỏi thêm là tất cả các sản phẩm dệt may (sx trong nước hoặc nhập khẩu) lưu thông trên thị trường thì phải công bố hợp quy hay chỉ có các sản phẩm có trong phụ lục thì mới thực hiện bắt buộc. Việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhằm làm cho sản phẩm ngày càng chất lượng trước khi đến tay người tiêu dùng. Là một doanh nghiệp chúng tôi luôn hướng đến điều đó. Và dĩ nhiên nếu sản phẩm không bắt buộc công bố hợp quy, trước khi đưa ra thị trường chúng tôi đều kiểm nghiệm những chỉ tiêu an toàn và một số chỉ tiêu chất lượng và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để theo dõi chất lượng sản phẩm. Mong quý cơ quan xem xét giải quyết thắt mắc của chúng tôi!
Người gửi: Phan Thị Cẩm Tú;
CÂU TRẢ LỜI

1. Đối với câu hỏi: Việc phân mã HS cho sản phẩm là 4202
Thông tư 21 không quy định các thủ tục liên quan đến quá trình thông quan hàng hóa tại cơ quan hải quan nên việc phân loại mã HS để thông quan hàng hóa không thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
Việc phân loại hàng hóa, xác định trước mã số hàng hóa hóa nhập khẩu (áp dụng mã HS) được thực hiện theo các quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Trường hợp Công ty có nhu cầu xác định mã số HS đối với hàng hóa, Bộ Công Thương đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
2. Đối với câu hỏi:
+ Sản phẩm trên của chúng tôi có bắt buôc công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường hay không?
+ Sản phẩm trên của chúng tôi có thuộc các sản phẩm chịu sự điều chỉnh của thông tư 21 không?
Ngày 23 tháng 10 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehy và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN: 01/2017/BCT). QCVN: 01/2017/BCT quy định:
- Tại Điểm 1.1.1. “1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may trước khi đưa ra thị trường Việt Nam. Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn này được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy chuẩn này”.
- Tại Điểm 1.3.1 “1.3.1 Đưa ra thị trường Việt Nam: là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may thực hiện hành vi mua bán, trao đổi, tiếp thị với tổ chức, cá nhân khác.
-Tại Khoản 3.1. “… Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp với quy định tại Quy chuẩn này; gắn dấu hợp quy (dấu CR)…”
Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR. Nếu sản phẩm đó không đưa ra thị trường Việt Nam thì không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.
Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp chủ động rà soát mã HS của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất với mã HS các sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 kèm theo QCVN: 01/2017/BCT:
- Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1 (trừ các sản phẩm có mã HS 9619), khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.
- Trường hợp sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất có mã HS không trùng với mã HS của sản phẩm dệt may thuộc Phụ lục 1, khi đưa ra mua bán, trao đổi, tiếp thị trên thị trường Việt Nam không phải thực hiện hợp quy, công bố hợp quy và dán nhãn CR.