Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Công Thương 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
2 Tổng hợp phân bổ ngân sách năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
3 Tổng hợp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách
4 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
5 Công văn về việc báo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 1053/BCT-TC 26/02/2021
6 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Công Thương 2021 744/QĐ-BCT 26/02/2021
7 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 3638/QĐ-BCT 31/12/2020
8 Thông báo Công khai tài sản công của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương năm 2019 2020 242/TB-BCT 16/09/2020
9 Báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách 27/02/2020
10 Về việc phân bổ kinh phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 10175/BCT-TC 31/12/2019