Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Công Thương 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
2 Tổng hợp phân bổ ngân sách năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
3 Tổng hợp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách
4 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
5 Công văn về việc báo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 1053/BCT-TC 26/02/2021
6 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Công Thương 2021 744/QĐ-BCT 26/02/2021
7 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021 3638/QĐ-BCT 31/12/2020
8 Thông báo Công khai tài sản công của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương năm 2019 2020 242/TB-BCT 16/09/2020
9 Báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách 27/02/2020
10 Về việc phân bổ kinh phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 10175/BCT-TC 31/12/2019
11 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 3959/QĐ-BCT 31/12/2019
12 Quyết định về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 2241/QĐ-BCT 26/07/2019
13 Công văn về việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị, hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 5179/BCT-TC 19/07/2019
14 Quyết định về việc giao bổ sung kinh phí và điều chỉnh kinh phí năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 1678/QĐ-BCT 14/06/2019
15 Quyết định về việc điều chỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 1400/QĐ-BCT 24/05/2019
16 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 2019 Theo quy định Luật Ngân sách 5107/QĐ-BCT 28/12/2018
17 Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao 2019 Mẫu A 5008/QĐ-BCT 27/12/2018