Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Tổng hợp phân bổ ngân sách năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
2 Tổng hợp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách
3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
4 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Công Thương 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
5 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Công Thương 2021 744/QĐ-BCT 26/02/2021