Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Công Thương 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
2 Tổng hợp giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ các khoản phí và lệ phí năm 2020 2019 Theo quy định Luật Ngân sách
3 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
4 Tổng hợp phân bổ ngân sách năm 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách
5 Báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách 2020 2020 Theo quy định Luật Ngân sách 27/02/2020