HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN
Chủ đề:
Tiêu đề:

Danh sách câu hỏi

STT Câu hỏi Chủ đề Người hỏi Trạng thái
1 Thông báo dự thi Thi tuyển công chức Lê Thị Oanh Đã trả lời
2 Thi tuyển công chức Thi tuyển công chức Hân Đã trả lời
3 Thi tuyển công chức Thi tuyển công chức Hoàng Anh Đã trả lời
4 Lịch thi công chức Thi tuyển công chức Nguyễn Hoàng Dương Đã trả lời
5 Lịch thi công chức Thi tuyển công chức Huế Hồng Đã trả lời
6 Thời gian thi chính thức Thi tuyển công chức Lê trung kiên Đã trả lời
7 Lịch thi tuyển công chức và Giấy báo thi Thi tuyển công chức Thiên Bình Đã trả lời
8 Môn thi tuyển - vụ chính sách đa biên Thi tuyển công chức Việt Anh Đã trả lời
9 Thi công chức Thi tuyển công chức HA Đã trả lời
10 Những môn thi Thi tuyển công chức Trần Văn Nam Đã trả lời
(Tổng số: 17 câu hỏi)