Ảnh

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Điện thoại: 024. 2220 2201

Email: AnhTTr@moit.gov.vn

Thư ký: Phùng Mạnh Ngọc

Email: NgocPM@moit.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ
Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ