Ảnh

Bộ trưởng Thái Phụng Nê

Bộ trưởng Bộ Năng lượng giai đoạn 10/1992 - 10/1995

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ