Ảnh

Bộ trưởng Vũ Ngọc Hải

Quê quán: TP Huế, Thừa Thiên - Huế
Bộ trưởng Bộ Năng lượng giai đoạn 02/1987 - 9/1992

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ