Ảnh

Bộ trưởng Nguyên Chân

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than giai đoạn 01/1981 - 06/1986

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ