Ảnh

Bộ trưởng Phan Thanh Liêm

Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim giai đoạn 02/1987 - 02/1990

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ