Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Kha

Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim giai đoạn 11/1977 - 02/1987

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ