Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Côn

Quê quán: Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim giai đoạn 3/1974 - 11/1977

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ