Ảnh

Bộ trưởng Đinh Đức Thiện

Quê quán: Nam Trực, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim kiêm Bộ trưởng Bộ Giao thông giai đoạn 1969 - 1971
Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim giai đoạn 1971 - 3/1974

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ