Ảnh

Bộ trưởng Kha Vạng Cân

Quê quán: Thủ Đức - Gia Định

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 7/1960 - 1976

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ