Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Hữu Mai

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giai đoạn 11/1967 - 12/1969
Bộ trưởng Bộ Điện và Than giai đoạn 12/1969 - 4/1974

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ