Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Trân

Quê quán: Yên Phong, Bắc Ninh

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giai đoạn 7/1960 - 02/1967

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ