Ảnh

Bộ trưởng Hoàng Trung Hải

Quê quán: Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giai đoạn 2002 - 2007

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ