Ảnh

Bộ trưởng Đặng Vũ Chư

Quê quán: Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giai đoạn 10/1995 - 2002
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ giai đoạn 02/1990 - 10/1995

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ