Ảnh

Bộ trưởng Lê Thanh Nghị

Quê quán: Tứ Kì, Hải Dương

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giai đoạn 9/1955 - 7/1960
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng giai đoạn 02/1967 - 11/1967

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ