Ảnh

Bộ trưởng Vũ Khoan

Quê quán: Phú Xuyên, Hà Tây (Hà Nội)

Bộ trưởng Bộ Thương mại giai đoạn 01/2000 - 2002

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ