Ảnh

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An

Bộ trưởng Bộ Thương mại giai đoạn 1997 - 01/2000
Bộ trưởng Bộ Thương mại giai đoạn 2002 - 2007

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ