Ảnh

Bộ trưởng Lê Văn Triết

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch giai đoạn 8/1991 - 10/1992
Bộ trưởng Bộ Thương mại giai đoạn 10/1992 - 1997

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ