Ảnh

Bộ trưởng Hoàng Đức Nghi

Bộ trưởng Bộ Vật tư giai đoạn 8/1982 -3/1990

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ