Ảnh

Bộ trưởng Trần Danh Tuyên

Quê quán: Ninh Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Ngày vào Đảng: 01/04/1937

Bộ trưởng Bộ Vật tư giai đoạn 10/1969 - 7/1976

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ