Ảnh

Bộ trưởng Lê Đức Thịnh

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 4/1982 - 6/1986

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ