Ảnh

Bộ trưởng Trần Văn Hiền

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 11/1977 - 01/1981

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ