Ảnh

Bộ trưởng Hoàng Quốc Thịnh

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 10/1966 - 1977

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ