Ảnh

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Bình

Quê quán: Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh
Ngày vào Đảng: 01/05/1939

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 02/1961 - 10/1966

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ