Ảnh

Bộ trưởng Đỗ Mười

Quê quán: Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 4/1958 - 01/1961

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ