Ảnh

Bộ trưởng Đoàn Duy Thành

Quê quán: Kim Thành, Hải Dương

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 6/1986 - 3/1988
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại giai đoạn 3/1988 - 3/1990

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ