Ảnh

Bộ trưởng Đặng Việt Châu

Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Ngày vào Đảng: 01/03/1931

Bộ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 1976 - 2/1980

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ