Ảnh

Bộ trưởng Hoàng Minh Thắng

Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp giai đoạn 9/1990 - 8/1991
Bộ trưởng Bộ Nội thương giai đoạn 6/1986 - 3/1990

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ