Ảnh

Bộ trưởng Phan Anh

Quê quán: Hà Tĩnh

Bộ trưởng Bộ Kinh tế giai đoạn 3/1947 - 5/1951
Bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 5/1951 - 9/1955
Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp giai đoạn 9/1955 - 4/1958
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương giai đoạn 4/1958 - 1976

Các thời kỳ phát triển
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ