Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.