Truy cập nội dung luôn

Lấy ý kiến góp ý các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

23/10/2020

Thực hiện Thông báo kết luận số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Công Thương đăng tải toàn văn nội dung dự thảo và mong nhận được ý kiến góp ý của nhân dân về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo Nhandan.com.vn


Tags:
Tin liên quan
QUỐC TẾ
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ