Truy cập nội dung luôn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình: Bộ Công Thương có vai trò quan trọng trong chương trình chuyển đổi số quốc gia

06/08/2020

Triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 tại Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC, ngày 06 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030.

Tham dự sự kiện có Đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chỉ đạo Hội nghị; Về phía Bộ Công Thương có Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An; Đại diện Lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Chính phủ và Thủ trưởng các đơn vị, cán bộ chuyên trách về công tác CCHC tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

10 năm không ngừng cải cách và đổi mới

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, công tác CCHC đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao với phương châm Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Theo đó, hàng năm Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường chỉ đạo điều hành công tác CCHC tại các Bộ, ngành, địa phương với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 01; Nghị quyết số 02; Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ giao hàng năm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Bộ trưởng nhấn mạnh, tại Bộ Công Thương, Lãnh đạo Bộ thường xuyên lồng ghép, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của công tác CCHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hội nghị, hội thảo chuyên môn và đặc biệt là các hội nghị giao ban của Bộ..., đã tạo chuyển biến rõ rệt từ tư tưởng đến hành động của toàn bộ hệ thống Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Công Thương

Báo cáo một cách khái quát tại Hội nghị về tình hình thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2020, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Công Thương cho biết, trong 10 năm qua (2011-2020), Bộ Công Thương, ngành Công Thương đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể:

Công tác Cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Bộ Công Thương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ nói chung cũng như của từng đơn vị nói riêng. Hằng năm, Bộ đã ban hành các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC kịp thời, đầy đủ; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và bố trí nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện. Đã bố trí các công chức là đầu mối thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trong Bộ và tăng cường tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện CCHC; lấy kết quả CCHC làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, điển hình như các thể chế, pháp luật về kinh tế (Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Bảo về người tiêu dùng, Pháp lệnh Quản lý thị trường...), về hội nhập quốc tế (tham gia ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế ở cấp Bộ, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương với Nhật Bản (2009), với Chilê (2011), với Liên minh Kinh tế Á - Âu (2015), với Hàn Quốc (2015), với các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP (2018), với Liên minh Châu Âu (2019)...  Việc hiện đại hóa phương thức và phương tiện xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. 

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu trong công tác xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC); cắt giảm và đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách kiểm tra chuyên ngành (đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện đầu tư kinh doanh); danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương được cắt giảm là 1051 mã HS/1891 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 56%). Bộ đã tích cực triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC và nghiêm túc triển khai việc đánh giá tác động các quy định về TTHC, việc đơn giản hóa TTHC được tiến hành hằng năm và theo lộ trình rõ ràng. Những kết quả trên của Bộ Công Thương góp phần vào cải thiện Chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam theo công bố của World Bank (trong 10 chỉ số chính, thì chỉ số tiếp cận điện năng tăng 129 bậc từ vị trí 156 lên vị trí 27, cải thiện vượt bậc về xếp hạng qua từng năm trong giai đoạn 2013 - 2019).

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Bộ Công Thương đạt được nhiều kết quả ghi nhận. Theo đó, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 125 phòng (giảm 72 phòng), tiếp sau đó trong quá trình rà soát lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm thêm 2 phòng của Thanh tra Bộ. Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận nguyên trạng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về Bộ Công Thương; xây dựng phương án nhân sự của các tổ chức trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Đặc biệt, đã sắp xếp giảm được 235 Đội Quản lý thị trường cấp huyện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 38 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh để giảm 19 Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh. Qua đó bộ máy tổ chức của Tổng cục đã cơ bản được kiện toàn, việc thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng là hợp lý và bước đầu xây dựng được nền móng để phát triển. Từ thời điểm 30 tháng 4 năm 2015 đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP đối với 959 công chức, viên chức và người lao động, kinh phí tinh giản biên chế là 111.164 triệu đồng.

Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành và quy định của Chính phủ về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống cơ quan thương vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tiến trình hội nhập, đủ điều kiện hoạt động trong môi trường quốc tế. Bộ đã tiến hành xây dựng Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Lãnh đạo của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 - 2020. 

Về cải cách tài chính công: Bộ đã có những kết quả bước đầu về thay đổi tư duy và nhận thức của công chức, viên chức đối với vấn đề tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Công tác tài chính, kế toán ngày càng hoàn thiện, đáp ứng và phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Xây dựng và dần hình thành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập để tiến tới Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu các dịch vụ công. Việc quản lý, điều hành ngân sách ngày càng sát với thực tế, đáp ứng được các yêu cầu từ thực tiễn. Bảo đảm sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ điện tử. Bộ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử;  đến tháng 6/2020, tất cả 295 thủ tục hành chính cấp Trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương đã được triển khai áp dụng DVCTT mức độ 2 trở lên; trong đó có 206 DVCTT mức độ 3 và mức độ 4 (DVCTT mức độ 3 là 144, DVCTT mức độ 4 là 62); tích hợp 129/206 dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp 01 báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia (đã kết nối 11 DVCTT) và Cơ chế một cửa ASEAN.  

Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Công Thương nhấn mạnh, nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2020 công tác CCHC nhà nước tại Bộ Công Thương đã đạt nhiều kết quả. Các hoạt động CCHC giai đoạn năm 2011-2020 bám sát kế hoạch đã đề ra, các văn bản pháp luật được xây dựng, ban hành trên tinh thần tuân thủ triệt để các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định chồng chéo, các quy định chưa rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, kiểm soát tốt nhập khẩu. Công tác rà soát cắt giảm các điều kiện trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện Chính phủ điện tử, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý hành chính cũng được quan tâm và đạt được nhiều thành tích. Các Chương trình, Kế hoạch công tác nói chung và về CCHC nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ, đơn giản hóa tối đa; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ Công Thương luôn được đánh giá cao trong top đầu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành CCHC

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần nỗ lực công tác, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ, ngành Công Thương. Phó Thủ tướng đánh giá, Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, có vai trò quan trọng trong chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC của Bộ Công Thương. Theo Phó Thủ tướng, mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, một số nội dung, nhiệm vụ CCHC triển khai còn chậm, một số đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa nhận thức đầy đủ về CCHC và triển khai thực hiện các nội dung CCHC. Sự quan tâm đầu tư về nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC còn hạn chế...

Đề hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương cần tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nội dung cải cách hành chính, trong đó lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành CCHC, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua. Hàng năm, kịp thời xây dựng và ban hành các kế hoạch để cụ thể hóa việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, bảo đảm phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Hai là, tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, bảo đảm hệ thống thể chế đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực mà Bộ, ngành Công Thương được phân công. 

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; hoàn thành xây dựng bản mô tả công việc, xây dựng khung năng lực làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... 

Năm là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế tự chủ tài chính; Tổ chức triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ điện tử phải gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025 được Chính phủ phê duyệt...

Sáu là, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ Công Thương và ngành Công Thương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân, xã hội đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính...

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các đại biểu tham quan bộ phận một cửa, cấp C/O của Cục Xuất nhập khẩu

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ Công Thương đã đạt được kết quả hết sức tích cực làm sâu sắc thêm bức tranh tổng thể về công tác cải cách hành chính của Bộ Công Thương trong giai đoạn 10 năm vừa qua, đồng thời đề ra kế hoạch cho giai đoạn tới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến phát biểu tại Hội nghị để bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác CCHC của Bộ nhằm đạt được những thành tích cao hơn, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển chung trong công tác CCHC ngành Công Thương giai đoạn tới.

Nhóm Phóng viên


Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ