Truy cập nội dung luôn

Toàn văn bài phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020

06/08/2020

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương diễn ra chiều ngày 06/8/2020.

Kính thưa Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. 

Kính thưa Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kính thưa các vị khách quý,

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Trước hết thay mặt Ban  cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý, các cán bộ, công chức đầu mối công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bộ Công Thương về dự Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương hôm nay. Và đặc biệt, tôi cũng xin được thay mặt cho toàn thể các Lãnh đạo Bộ cũng như đông đảo các đồng chí cán bộ, người lao động Bộ Công Thương nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ sự vui mừng được  đón tiếp đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Thưa các đồng chí,

Như các đồng chí đã biết, công tác CCHC đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành hết sức quan tâm, chỉ đạo sát sao với phương châm Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Theo đó, hằng năm Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường chỉ đạo điều hành công tác CCHC tại các Bộ, ngành, địa phương với trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 01; Nghị quyết số 02; Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Chính phủ giao hàng năm, hướng đến Chính phủ kiến tạo…

Tại Bộ Công Thương, Lãnh đạo Bộ Công Thương thường xuyên lồng ghép, phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng và mục tiêu, ý nghĩa của công tác CCHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hội nghị, hội thảo chuyên môn và đặc biệt là các hội nghị giao ban của Bộ..., đã tạo chuyển biến rõ rệt từ tư tưởng đến hành động của toàn bộ hệ thống Lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của Bộ Công Thương, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự cố gắng nỗ lực của Thủ trưởng, tập thể cán bộ, công chức thuộc Bộ, giai đoạn 2016-2018 công tác CCHC của Bộ Công Thương đã có sự chuyển biến tích cực, vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC (Parindex) của Bộ liên tục có những bước tiến vượt bậc: năm 2016, đứng thứ 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 6 bậc so với năm 2015); năm 2017, đứng thứ 5/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ (tăng 7 bậc so với năm 2016, tăng 13 bậc so với năm 2015), năm 2018 Bộ Công Thương tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ 5/18 Bộ, ngành. Các Chương trình, Kế hoạch công tác nói chung và về CCHC nói riêng của Bộ được hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ; nhiều TTHC, điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết đã được xem xét bãi bỏ hoặc đơn giản hóa tối đa; công tác chỉ đạo điều hành, cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ Công Thương luôn nằm trong top đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Công tác Cải cách hành chính Bộ Công Thương giai đoạn 2011 – 2020 được tiến hành đồng bộ và có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, về cải cách tổ chức bộ máy đến thời điểm hiện nay đã tham mưu Chính phủ cắt giảm 05 đầu mối thuộc Bộ, giảm từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị; đặc biệt đã sắp xếp giảm được 74 Phòng thuộc Vụ/Cục.

Về cải cách thủ tục hành chính được tiến hành qua 2 giai đoạn từ 2011 – 2015: thực hiện theo phương án đơn giản hóa TTHC tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, theo đó Bộ đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa đối với 192 TTHC; tiếp nối thành quả cải cách TTHC từ Đề án 30 của Chính phủ, từ năm 2015 cho đến nay, Bộ đã xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC hàng năm và thực thi cắt giảm đơn giản hóa 514 TTHC (đặc biệt là trên các lĩnh vực điện lực, xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, hóa chất). Bộ Công Thương là Bộ tiên phong thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó, Bộ đã rà soát, cắt giảm 880/1216 điều kiện kinh doanh; danh mục các sản phẩm, hàng hóa là đối tượng kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương được cắt giảm là 1051 mã HS/1891 mã HS (chi tiết đến 8 số) đạt tỷ lệ hơn 56%, góp phần giảm số tờ khai phải kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng năm 2019 chỉ chiếm 3% tổng số tờ khai nhập khẩu (trong giai đoạn 2015-2016 số liệu này là 8-10%/năm).

Bộ Công Thương là một trong những Bộ đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ điện tử. Bộ đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Bộ; là một trong những Bộ tiên phong tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp chế độ báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; tích cực tham gia Cơ chế một cửa Quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Những kết quả nêu trên của Bộ Công Thương góp phần tích cực vào xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt, phục vụ người dân và doanh nghiệp” đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bước sang năm 2020, được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, chiến lược 10 năm 2021 – 2030, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn. Để tiếp tục giữ vững vị trí, thành quả đạt được trong công tác CCHC của Bộ Công Thương trong những năm vừa qua, đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc tổ chức tổng kết chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 – 2020, định hướng 2021 – 2030, hôm nay, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương nhằm tổng kết công tác CCHC trong giai đoạn vừa qua, đồng thời quán triệt nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn tới đến tất cả các đơn vị thuộc Bộ.

Để Hội nghị đạt kết quả cao, tôi đề nghị các đồng chí bố trí, sắp xếp thời gian tham dư đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần, nghiêm túc, trao đổi sôi nổi tại Hội nghị để nắm chắc các nội dung liên quan phục vụ yêu cầu công tác tổng kết chương trình CCHC của Bộ Công Thương.

Với tinh thần đó tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Công Thương. Xin kính chúc Phó Thủ tướng, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị dồi dào sức khỏe. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.Tags:
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ