Truy cập nội dung luôn

Xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

09/01/2017

Trong những năm qua, Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ các Tập đoàn/Tổng công ty xây dựng Quy chế bảo vệ môi trường cho từng ngành/lĩnh vực: Hiện tại, đã có rất nhiều Tập đoàn/Tổng công ty ban hành Quy chế bảo vệ môi trường riêng của mình như ngành hóa chất, ngành than, ngành điện, ngành thép, ngành xăng dầu...

 
 
Theo báo cáo,  Bộ Công Thương đã rà soát danh mục 249 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg, tuy nhiên, Bộ Công Thương không được giao chỉ đạo xử lý triệt để đối với cơ sở nào. Bên cạnh đó, trong 439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, có 71 cơ sở thuộc trách nhiệm chỉ đạo xử lý của Bộ Công Thương, trong đó: 10 cơ sở phải áp dụng biện pháp di chuyển địa điểm (14%); 14 cơ sở phải áp dụng biện pháp đổi mới công nghệ, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải (chiếm 20%); 47% cơ sở phải áp dụng biện pháp xây dựng hệ thống xử lý chất thải (chiếm 66%).
 
 
Đến nay, Bộ Công Thương đã có 64 cơ sở đã có Quyết định chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; 7 cơ sở đã cơ bản hoàn thành yêu cầu xử lý theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 05 đơn vị đã ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động bộ phận gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg (Công ty Dệt Đông Nam, Công ty Đúc số 1, Nhà máy Thép Tân Thuận, Xí nghiệp Da Bình Lợi, Công ty Cổ phẩn Bột và Giấy Hòa Bình); 02 đơn vị đã cơ bản hoàn thành yêu cầu xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo Quyết định số 64/2003/Q Đ-TTg và gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố liên quan đề nghị xác nhận hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/ QĐ-TTg (Mỏ Crom Cổ Định, CÔng ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng). 
 
 
 
Đối với tình hình triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã chủ trì, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngăn chặn tình trạng phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 
 
 
 
 
Bộ cũng đã phối hợp với Bộ tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện các biện pháp không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc thẩm quyền quản lý. 
 
 
Thời gian qua, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg, cụ thể: Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Bộ Công Thương đã xây dựng một số chính sách và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt thời gian qua như ban hành Quyết định số 52/2008/Q Đ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Ban hành Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT ngày 04/11/2009 của liên Bộ Công Thương -  Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Sở Công Thương đối với các doanh nghiệp ngành; Ban hành Thông tư 36/2011/TT-BCT ngày 28/9/2011 của Bộ Công Thương quy định quản lý các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Ban hành Thông tư 22/2013/TT-BCT ngày 14/10/2013 của Bộ Công Thương quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương; Ban hành Thông tư 35/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương; Ban hành Chỉ thị 11/CT-BCT ngày 19/10/2016 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác bảo vệ môi trường ngành Công Thương. 
 
 
 
Trong những năm qua, Bộ Công Thương cũng đã hỗ trợ các Tập đoàn/Tổng công ty xây dựng Quy chế bảo vệ môi trường cho từng ngành/lĩnh vực: Hiện tại, đã có rất nhiều Tập đoàn/Tổng công ty ban hành Quy chế bảo vệ môi trường riêng của mình như ngành hóa chất, ngành than, ngành điện, ngành thép, ngành xăng dầu...
 
 
 
Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, đặc biệt là xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong một số lĩnh vực đặc thù thuộc ngành Công Thương quản lý, cụ thể, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải từ các công trình dầu khí trên biển; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển... 
 
 
Hiện tại Bộ Công Thương và Bộ tài nguyên và Môi trường đang phối hợp xây dựng "Chương trình phối hợp quản lý và kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp và thương mại".
 
 
Đối với việc kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương quản lý, cụ thể: Năm 2016, kiểm tra 60 đơn vị về tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, chủ trì tổ chức và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành liên quan đến sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy nhiệt điện, giấy, dệt...
 
 
 
Qua công tác kiểm tra hàng năm của Bộ Công Thương nhận thấy các cơ sở đã có ý thức trong việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm trong thời gian thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để, qua đó đã góp phần giảm thiểu tác động của ô nhiễm tới môi trường chung và sức khỏe cộng đồng.
 
 
 
Tuy nhiên, trong quá trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, Bộ Công Thương cũng đã gặp một số khó khăn, vướng mắc như các doanh nghiệp ngành Công Thương nằm trong danh sách Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đều là những cơ sở gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do yếu tố lịch sử để lại. Tài chính cho xử lý ô nhiễm môi trường là một trong những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp khi vừa phải giải quyết yêu cầu khó khăn trong sản xuất kinh doanh, vừa phải thực hiện yêu cầu của Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.
 
 
 
Bên cạnh đó, việc thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, nhiều doanh nghiệp lúng túng, gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư cho các dự án di dời hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, khó khăn trong việc đầu tư cho các dự án di dời hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, khó khăn trong việc thuê đất trong khu công nghiệp do thay đổi chủ sở hữu. Nhiều doanh nghiệp không thể bố trí được quỹ đất để xây dựng hệ thống xử lý chất thải do mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp (như Công ty Bia Hà Nội-Hải Phòng cơ sở 1, Công ty Dệt may Thắng Lợi, Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh...).
 
 
Một số cơ sở mặc dù đã thực hiện các yêu cầu của Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg như đầu tư lắp đặt/vận hành hệ thống xử lý chất thải hay đã di dời và bàn giao mặt bằng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành vì một số chỉ tiêu quan trắc môi trường định kỳ không đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường mà những yêu cầu này không nằm trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Do đó, tiến độ chứng nhận hoàn thành yêu cầu Quyết định số 64/2003/Q Đ-TTg đối với các cơ sở chậm. 
 
 
Để giải quyết được những khó khăn trên, Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý tách bạch các vi phạm của các doanh nghiệp với yêu cầu xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định và chứng nhận hoàn thành đối với các đơn vị đã thực hiện yêu cầu về xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đưa tên các cơ sở thuộc Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg đến nay đã ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động bộ phận gây ô nhiễm ra khỏi danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg (Công ty Dệt Đông Nam, Công ty Đúc số 1, Nhà máy Thép Tâm Thuận, Xí nghiệp Da Bình Lợi, Công ty Cổ phần Bột và Giấy Hòa Bình)
 
 
Phương Thảo
 


Bình luận
Tags:bộ công thươngbảo vệ môi trườngô nhiễm môi trườngquy chế bảo vệ môi trường
Tin liên quan
THÔNG BÁO MỚI
1
2
3
Video
Xem toàn bộ