Chi tiết văn bản:

 Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão

MENU VĂN BẢN