Chi tiết văn bản:

 Biểu cam kết về dịch của của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Việt)

MENU VĂN BẢN