Chi tiết văn bản:

 Báo cáo của Ban Công tác (bản tiếng Anh)

MENU VĂN BẢN