Chi tiết văn bản:

 Biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO (bản tiếng Anh)

MENU VĂN BẢN