Chi tiết văn bản:

 Công điện 8563 CĐ/BCT-PCTT hồi 10 giờ 00 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương về cơn bão số 10

MENU VĂN BẢN