Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn hồi 08 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2017

MENU VĂN BẢN