Chi tiết văn bản:

 Công điện khẩn hồi 13h00 ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

MENU VĂN BẢN