Chi tiết văn bản:

 Kế hoạch tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

MENU VĂN BẢN