Chi tiết văn bản:

 Nghị quyết về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

MENU VĂN BẢN