Chi tiết văn bản:

 Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007

MENU VĂN BẢN